آموزشی

قوانین مربوط به خم تیغه شمشیربازان

طبق قوانین تصویب شده، تیغه شمشیر در هر یک از اسلحه های اپه، فلوره و سابر نمی تواند بیش از حد مجاز خم داشته باشد و در صورت عدم توجه یا رعایت هر یک از شمشیربازان، با موارد تصریح شده در قانون جریمه ای برای بازیکن خطاکار در نظر گرفته خواهد شد. در ادامه مقاله […]

0 comments