رده بندی استانی آقایان

 • رتبهنامنام خانوادگیردهرده بندی
  97/2/26
  ردهرده بندی
  97/7/3
  ردهرده بندی
  97/7/24
  ردهجایزه کشوری
  97/8/4
  ردهقهرمانی استان
  97
  ردهقهرمانی کشور
  97
  ردهرده بندی
  97/10/18
  مجموع
  1محمد علیکیهانی_0181818111673.5_036.5
  2مجیدبلند نظر26.53526.5330.5213520.583.535.5
  3سپهرزاهدی18_03512231015226.533.5
  4علیرضابحرینی_03592360.58732153.519
  5سعیدتیزرو_063.573.5321672519218
  6حسینجعفری_026.563.5_077_0_017
  7محمدحجازی فر_0_035590.557380.563.516.5
  8سامیطالبیان_073.583.526194400.573.516
  9رضابازگیر3553.5102410.513258012215
  10صدراسلیمانی63.583.5141770114_011214
  11سامیارصراف_0_0_0_049_0_09
  12محمد امین عبدالهی_0_053.5390.5104_01419
  13حامدصداقتی_0_0_0_0_0_0188
  14محمدمردانی35_0_0_0_0_01027
  15کاویاناسد بیگی_0111122800142_0_05
  16علییعقوبیان_0_0_0_0_0_0355
  16محمدرحیمی_0_0_0_0_0_0355
  18امیرتلاش_0_0_0_0124_0_04
  19راستینجبرائیل زاده_0101131_0152_0_04
  20علیاسکندری_092112_0_0_0_04
  21مسلممحمدیان53.5_0_0_0_0_0_03.5
  22محمد آریادهقانی_0_0_0_0_0_01311
  23آرشکوزه کنانی_0_0_0370.5_0_0_00.5
 • رتبهنامنام خانوادگیردهقهرمانی استان
  97
  ردهرده بندی
  96/11/25
  ردهرده بندی
  96/12/23
  ردهرده بندی
  97/2/10
  ردهرده بندی
  97/3/21
  ردهرده بندی
  97/7/25
  ردهقهرمانی کشور
  97
  ردهرده بندی
  97/10/13
  مجموع
  1امیر حسینعلاالدینی83.571.751435353521126.531.75
  2آرشفتحی نوران44.532.532.553.5183513273.531.5
  3امیر حسینشاکر1823.25_018_0_01521829.25
  4امیر احمدامینی26.514_035_026.51623529
  5نیمازاهدی3551.75_026.5_01853.553.528.25
  6سعیدشیرزاد73.532.523.25_026.563.5_03524.25
  7امیر مهدیپور عاشور مقدم12181.7532.5923553.522163.520.25
  8علیحسینی10210151.7573.553.5112_083.517.25
  9سیناخوش طینت53.561.75_063.5_0102_0_010.75
  10ابوالفضلمحمودی_091_083.5_073.5_011210
  11محمد حسینحسینی11111161.75_0_083.5_0929.25
  12علیارجمندخواه_0_0_012173.5132_01528.5
  13علیپاکدامن_0_0_0_0_0_018_08
  14دانیالفرجی_0_0_014183.5180.5_01427
  15رضاخالقی63.5_0_0_0_092_0_05.5
  16طاهاخالقی_0130.571.75102_0_0_0_04.25
  17محمد مهدیشاکر_0_0_0_0_0122_01224
  18سپهرتوتونچیان_0_0_0112_0162_0_04
  19ارشیایعقوبیان131140.581.75_0_0190.5_0_03.75
  20ابوالفضلاحمدی_0_0_0_063.5_0_0_03.5
  21دانیالدانشمند_0_0_0_091_0_01323
  22رامتینهوشنگی_0_0_0131_0_0_0_03
  23بابکبرومند92_0_0_0_0_0_0_02
  24آرشتلاش_0_0_0_0_0170.5_01022
  25پرهامفخری_0_0_0_0_0_0_01622
  26مهرشادباقرزنجانی_0_0_0_0_0142_0_02
  27ماهانمیرزایی_0_0_0_0_0152_0_02
  28پارسادهقان_0_0_0_0_0_0_01711
  29ابوالفضلحکیمی_0_0_0_0_0200.5_0210.51
  30آریاخطیبی_0_0_0_0_0_0_0180.50.5
  31نیماآقایی_0_0_0_0_0_0_0190.50.5
  32سوشیانتمیریوسفی_0_0_0_0_0_0_0200.50.5
  33علیعابدی_0120.5_0_0_0_0_0_00.5
 • رتبهنامنام خانوادگیردهرده بندی
  97/3/3
  ردهرده بندی
  97/6/30
  ردهقهرمانی استان
  97
  ردهقهرمانی کشور
  97
  مجموع
  1ماهانمیرزایی26.51831063.528
  2محمد علیادهمی18_0213_021
  3سیاوشدهنوی35354912221
  4کیارشبهاری3526.557350.519
  5علیرضاادهمی_0_01169218
  6رامتینهوشنگی53.5_0_04403.5