رده بندی استانی بانوان

 • رتبهنامنام خانوادگیردهقهرمانی کشور
  96
  ردهرده بندی
  97/1/23
  ردهرده بندی
  97/3/24
  ردهرده بندی
  97/6/31
  ردهرده بندی
  97/10/6
  ردهقهرمانی استان
  97
  مجموع
  1فاطمهخراسانی81.7514181826.55735.25
  2زهراقفقازیان_032.553.573.56511630.5
  3تهمینه هاشمی_032.535351831030.5
  4کیمیارضایی270.523.2526.5353531030.25
  5فائزههاشم زاده290.561.75_026.53521326.75
  6بهنازنصر_051.75359253.57719.25
  7کیمیاخاکباز_0_073.583.573.513414.5
  8لیداامامی_0_013163.510210410.5
  9مریمرشیدی_0140.59210212211410.5
  10فاطمهعلیزاده_0131_0_0_0878
  11زهرامنتظریانی190.5_0_0_0_0677.5
  12عارفهکیانی_0_0_01121411547
  13مهتابحاجی مرادی_0_083.553.5_0_07
  14مهدیهامامی_071.75102_0921816.75
  15یاسمناکبریان_0_0_0_01121446
  16میناقورچیان_0120.51211511311625.5
  17سعیدهسجادی_0_0_014183.51715.5
  18سارینافلاحت کار_0_0_0131_0945
  19سودارفیعی بخش_0_0_0121_01245
  20نگارحق وردی_0111112_0_0_03
  21عطیهشیرخدایی_081.75_0_0_0_01.75
  22سنااکرمی_0101_0_0_0_01
  23نگینمکلایی131_0_0_0_0_01
  24فاطمهپارسا180.5_0_0_0_0_00.5
 • رتبهنامنام خانوادگیردهقهرمانی کشور
  96
  ردهرده بندی
  97/1/23
  ردهرده بندی
  97/4/7
  ردهرده بندی
  97/10/13
  ردهقهرمانی استان
  97
  مجموع
  1فاطمهسرسنگی51.7526.526.51821335.75
  2یاسمینبیگدلی240.5353526.55724
  3کیمیاعابدینی063.573.5356719
  4کیاناباقرزاده32.5_0_0_011618.5
  5محدثهطاهرخانی71.751818_0_017.5
  6مهساکیهانی_0_092354916
  7درسارضایی مقدم_0_053.553.57714
  8مطهرهمحسنی_0_0_063.531013.5
  9ساجدهبکائی_0_0_073.58710.5
  10زینبرضایی_053.583.5_0_07
  11ساینافرهادی190.535_0_0_05.5
  12صباعلی کرد_0_035_0_05
  13شمیمشمس270.573.5_0_0_04
  14نگارافتخاری_0_0_083.5_03.5
  15آیسانگنجی_0_063.5_0_03.5
  16مهرنازرعدی083.5_0_0_03.5
  17ماهنوشنوذری_0_0_0101923
  18مهرنوشزمانیان_092101_0_03
  19فاطمهکریمخان_0102_0_0_02
  20ایراناقلی خانی_0_0_091_01
 • رتبهنامنام خانوادگیردهقهرمانی کشور
  96
  ردهقهرمانی استان
  96
  ردهرده بندی
  97/1/28
  ردهرده بندی
  97/4/24
  ردهرده بندی
  97/10/13
  ردهقهرمانی استان
  97
  مجموع
  1فاطمهزارع شریفی71.75_026.526.5_021327.75
  2سرونازمرتضوی23.25_018_0_011627.25
  3کژالشیخی_0_0353526.54925.5
  4پانته آدریاباری_0_053.535357720.5
  5تینامسکنی_0_0_0_01831018
  6رومینادریاباری_0_09263.5356717.5
  7آیلارشاهنده_053.583.5_0_08714
  8درسافیض آبادی_073.573.553.5_0_010.5
  9نگارمکلایی111_0_018_0_09
  10مطهرهمحسنی14_035_0_0_09
  11مهدیهخراسانی نژاد_0_0111_0_0578
  12مینازنوزی_044.563.5_0_0_08
  13سودهحسنلو_026.5_0_0_0_06.5
  14مهساکیهانی180.535_0_0_0_05.5
  15آسمانپاشنه طلا_0_0_0_053.5_03.5
  16آوامطلب زاده_0_0_0_063.5_03.5
  17پرستویوسفی_063.5_0_0_0_03.5
  18تارامرادی_081.75121_0_0_02.75
  19کیمیا گودرزی_0_0102_0_0_02